fbpx

Toepasselijke voorwaarden:

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens
uitdrukkelijk andersluidend beding. Ondertekening en aanvaarding van de offerte geldt eveneens als
aanvaarding van de algemene voorwaarden. Zelfs indien de offerte niet ondertekend zou worden en de
werken zonder protest vanwege de klant worden aangevat, zal dit eveneens gelden als bewijs van
aanvaarding. Eventuele voorwaarden uitgaande van de klant en/of alle andere strijdige bepalingen
voorkomende op orderbevestigingen, afleveringsbons, facturen, e.d. worden geacht verworpen te zijn en
worden uitdrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst tussen partijen.

2. In geval van eventuele strijdigheden van onderhavige voorwaarden met de bijzondere voorwaarden
vermeld op de offerte, hebben deze laatste voorrang.

3. De gebeurlijke ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit
over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst
tot gevolg.

Studies en offertes:

1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder werden ondertekend en blijven 1
Maand geldig. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de
prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast. Dit ook wanneer er een prijs is
overeengekomen BTW inclusief. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meer werken met alle middelen
van recht worden bewezen.

2. Certify+ behoudt zicht het recht voor de levering van de materialen en of plannen een voorschot te
vorderen van 50% op de nog niet geleverde materialen of afgegeven plannen of diensten.

3. Alle studies, plannen, tekeningen , documenten , schetsen , stalen en ontwerpen blijven eigendom van
Certify+, beschermd door intellectuele rechten. Het is de klant uitdrukkelijk verboden voormelde zaken op
enigerlei wijze te reproduceren, vermenigvuldigen of te gebruiken op welke wijze dan ook. In geval van
inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht zal desgevallend in rechte opgetreden worden om de
inbreuken te doen stoppen, meer nastreving van vergoeding van de schade en/of gederfde winst en alle
gemaakte juridische kosten.

4. Certify+ berekent het materiaal op basis van het plan of de maatstaat afgegeven door de klant.
Veranderingen van plan of functies van de ruimtes kunnen debietswijzigingen tot gevolg hebben, hier kan
Certify+ niet verantwoordelijk geacht worden. Doch zal Certify+ een zo compleet als mogelijk systeem
aanbieden en dit overlopen met de klant. Bij tekorten voor de installatie, zal op kosten van de klant, extra
materiaal kunnen worden aangekocht aan dezelfde geldende tarieven als in de initiële overeenkomst.
Indien om bouwtechnische redenen de unit verplaatst moet worden, dan kan een meerprijs materiaal
gerekend worden.

Leveren van het materiaal:

1. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient er voor te zorgen
dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en dat zij deze op een
veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden
(+15min) zullen worden aangerekend. Forfait van 100euro excl. Btw.

2. De klant dient bij ontvangst alle goederen te controleren op eventuele vervoersschade en indien
beschadigingen onmiddellijk te melden aan Certify+. Dit moet gebeuren bij levering, schade dient gemeld
te worden daags erna, later zal niet aanvaard worden door de leverancier of Certify+.
2/5

3. Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt Certify+ zich
uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen, tot aan de volledige betaling van de
hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Ondanks onderhavig
eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte
goederen integraal worden gedragen op de klant vanaf het ogenblik dat de verkochte goederen aan de
klant werden geleverd. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de klant
is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om deze goederen als betaalmiddel aan te wenden,
te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

4. Certify+ is een BV die instaat voor de levering van de goederen en de overeengekomen diensten in de
offerte. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden van het verkeerd gebruik of schade door foutieve
behandeling van het materiaal door de klant.

Plaatsing (zelfplaatsingsrichtlijnen):

1. Certify+ biedt de nodige ondersteuning, maar de richtlijnen moeten opgevolgd worden om een goede
werking te kunnen garanderen. Certify+ is niet verantwoordelijk voor mogelijke directe en/of indirecte
schade wanneer de richtlijnen niet correct worden nageleefd.

2. De plaatsing van de materialen wordt gedaan volgens de geldende regelgeving.

3. Voor de plaatsing van het ventilatietracé mag niet afgeweken worden van het ontwerp zonder overleg
met de verslaggever.

4. Het center van de ventielen wordt minstens +/-30cm uit hoeken geplaatst zodat het kan worden
afgeregeld en opgemeten. In het geval dit niet zo wordt uitgevoerd zal een ventieldebiet van 0m3/h worden
opgegeven.

5. Systeem en ventilatietracé worden geplaatst binnen het geïsoleerde volume. Koudebruggen moeten
vermeden worden.

6. De kanalisatie dient luchtdicht te worden afgewerkt.

7. Bochten vermijden indien mogelijk. Rechtlijnigheid van de kanalisatie is aanbevolen.

Uitvoering van de contractuele verplichtingen:

1. De verbintenissen van Certify+ zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

2. In geval van annulatie van de bestelling door de klant is de klant gehouden tot vergoeding van de reeds
gemaakte kosten en werkuren, meer een schadevergoeding ten bedrage van 15% van het niet-afgenomen
gedeelte.

3. Indien Certify+, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of
overmacht de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen
door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te
zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog,
natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan
transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen op de markt, beperkingen op het
energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Certify+ of bij één van
haar leveranciers. De klant beschikt in geval van overmacht over eenzelfde opzeggingsrecht met dien
verstande dat de klant wel gehouden is tot vergoeding van de reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte
kosten.
3/5

4. De door Certify+ opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief. De klant kan geen schadevergoeding
vorderen wegens het overschrijven van deze termijnen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan na ontvangst
van de betaling van de voorschotfactuur.

5. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. 10% voorschot bij
goederen/bestelling zelfplaatsing, het resterende bedrag zal betaald worden 1 week alvorens de goederen
worden geleverd. Bij zelfplaatsing, geen betaling is geen levering. Offertes tegen forfaitaire prijzen zullen
in schijven gefactureerd worden, bepaald in de offerte. Bij ventilatie plaatsing door Certify+ zal een
voorschot gevraagd worden in functie van de opdracht met een minimum van 50% en met een maximum
van 70%. 45% of 25% na installatie, 5% blijft open staan tot na inregeling/opstart.

6. Alle facturen van Certify+ zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk
anders en schriftelijk overeengekomen bij bestelling. Het bestaan van gebeurlijke klachten ontheft de klant
niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geldt
als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het
factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W. De toepasselijke intrestvoet is deze zoals
bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de klant geen handelaar is. Daarenboven is eveneens
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten
belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 75,00 EUR) als schadebeding. De nietbetaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere
facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

7. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij
aangetekend schrijven worden betwist.

8. In geval van niet-betaling van de factuur, behoudt Certify+ zich het recht voor om de uitvoering van zijn
verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen.

9. Bij blijvend in gebreke blijven van de klant heeft Certify+ eveneens het recht ieder order of lopende
overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling van
de klant. Eenzelfde recht geldt voor de klant indien Certify+, na voorafgaandelijke ingebrekestelling,
blijvend in gebreke blijft om de bestelde goederen te leveren. De aansprakelijkheid van Certify+ blijft altijd
beperkt tot maximaal 5% van het bestelde bedrag.
10. Indien er bij Certify+ op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door
daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere
facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Certify+ zich uitdrukkelijk het recht voor om
voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te
vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en/of geplaatst. Indien de
klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt Certify+ zich het recht voor om de overeenkomst
onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten laste van de klant
te ontbinden.

Aansprakelijkheid:

1. De aansprakelijkheid van Certify+ is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is
opgelegd en is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Certify+ verzekerd is. Certify+ is niet
aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de
klant of van een derde of van een externe omstandigheid, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een
fout of nalatigheid, of door overmacht. Vallen bijgevolg buiten de verantwoordelijkheid van Certify+:
verkeerd gebruik, onderhoud of behandeling door de klant, beschadigingen ingevolge mechanische,
chemische of biologische invloeden of impact van buitenaf, normale slijtage aan de geleverde zaken ten
gevolge van dagelijks gebruik, … (niet-exhaustieve opsomming).
4/5

2. Certify+ is, behoudens opzet of grove schuld, nooit aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade,
zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten.
3. Alle garanties van Certify+ zijn in ieder geval beperkt tot de garanties die de toeleverancier(s) van
Certify+ aan haar heeft verleend.

Specifieke voorwaarden:

1. Wanneer er een opmeting of keuring ter plaatse is en men moet langer dan 15min wachten zal er een
forfait van75,00 EUR excl. Btw. extra aangerekend worden. Deze extra vergoeding ontslaat de klant niet
van eventuele verdere contractuele verplichtingen. Annulatie kan enkel minimaal 72u op voorhand, indien
dit op een later moment geannuleerd word zal het volledige bedrag van de keuring gerekend worden aan
de klant.

2. Bij opmeting-inregelen van ventilatie debieten moet de klant zelf in de mogelijkheid zijn om het toestel
in de nominale (hoogste) stand te plaatsen door middel van een standenschakelaar , app of op het toestel
zelf. Indien Certify+ dit zelf moet uitzoeken ter plaatse zal er een forfait van 100,00 EUR excl. Btw/ventilatie
unit of EPB eenheid aangerekend worden. Indien de debieten niet goed ingeregeld zijn en er een nieuwe
opmeting moet gebeuren zal men dit communiceren met de klant en dan zal deze een nieuwe meting
plannen. Kostprijs van de tweede opmeting is 155,00 EUR excl. btw./ ventilatie unit of EPB eenheid.

3. Blowerdoor: Certify+ stuurt voorafgaandelijk aan de uitvoering van deze test een mail met de vereisten
noodzakelijk voor de uitvoering. De klant is verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van deze
vereisten. Indien Certify+ ter plaatse vaststelt dat de blowerdoortest niet kan doorgaan omdat de
constructie zelf nog niet voldoende luchtdicht is (bv. door het ontbreken van een kelderdeur) of omdat de
noodzakelijke vereisten niet aanwezig zijn, dan wordt een forfait van 175,00 EUR excl. Btw aangerekend
als uw woning zich binnen een straal van 35 km van onze maatschappelijke zetel bevindt. Voor woningen
die zich buiten deze straal bevinden zal er nog een extra kost bijkomen. Dit ontslaat de klant op geen
enkele wijze van alle andere contractuele verplichtingen.
De prijs die we geven voor blowerdoor is de prijs wanneer we de hoofdkanalen kunnen afsluiten met een
ballon, indien we de kanalen niet zonder mogelijke schade kunnen loskoppelen, dan zullen we de ventielen
apart afplakken. De kost hiervoor is 5euro/ventiel. Certify+ zal deze beslissing volledig zelfstandig nemen,
daar hij voor mogelijke schade aansprakelijk zou kunnen zijn. Uiteraard zal hij de klant hiervan op de
hoogte brengen wanneer hij ter plaatse is.

4. Wanneer Certify+ betonboringen dient uit te voeren zal de klant aanduiden waar deze mogen komen,
Certify+ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan leidingen,
water, gas, elektriciteit of andere technieken door doorboringen. Betonboringen maken lawaai en er is ook
stof en vuil hinder. De ruimtes waar de boringen dienen te gebeuren moeten ontruimd zijn. Indien dit niet
is gebeurd op het moment dat de boringen doorgaan, dan zal Certify+ er van uitgaan dat dit geen probleem
is voor de klant. Prijzen betonboringen diameter kleiner dan dia 120mm = 25,00 EUR excl. btw ; dia 120mm
tot dia 160mm = 40,00 EUR excl. Btw ; dia 161mm tot dia 180mm is 45,00 EUR excl. Btw ; dia 181mm tot
dia 215mm = 65,00 EUR excl. Btw. Certify+ is in geen geval verantwoordelijk voor gebeurlijke indirecte
schade zoals lawaaihinder, stof, ….

5. Wij laten de werf steeds proper achter, doch nemen wij enkel karton en plastiek afval mee naar huis,
residu betonboringen en steenpuin enkel tegen betaling 250,00 EUR ex btw.
Gegevensverwerking:
1. Certify+ verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens van de klant met het oog de uitvoering
van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct
marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van
wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens
zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit
noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de
5/5
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en
verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de
personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot
alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant
bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over
zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Betaling:

1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. 10% voorschot bij
goederen/bestelling zelfplaatsing, het resterende bedrag zal betaald worden 1 week alvorens de
goederen worden geleverd. Bij zelfplaatsing ,geen betaling is geen levering. Indien er diensten besteld
zijn zoals keuringen of certificaten dienen deze binnen de 14 dagen betaald te worden na verzending
van de factuur via mail of post. Totaal offertes zullen in schijven afgerekend worden, bepaald in de
offerte. Bij ventilatie plaatsing door Certify+ zal een voorschot gevraagd worden in functie van de
opdracht met een minimum van 50% en met een maximum van 70%. 45% of 25% na installatie , 5%
blijft open staan tot na inregeling/opstart. BV Certify+ zal niet starten met werken wanneer het voorschot
niet ontvangen is.

2. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij
aangetekend schrijven worden betwist

Bevoegdheid:

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae
bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, de Rechtbank van
koophandel te Gent, afdeling Dendermonde of de Vrederechter van het kanton Lokeren zijn bevoegd om
kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit deze overeenkomst. Certify+ behoudt zich evenwel
het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de
gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Sluit Menu
×
×

Winkelmand